Adatvédelmi szabályzat


1.     BEVEZETŐ

Az Atlantic Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) mint a http://speakacademy.hu/üzemeltetője tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Atlantic Kft.
Székhely: 1192 Budapest, Bercsényi u. 49/a
Képviselő neve és elérhetősége: Benkő Vilmos, speak@speakacademy.hu
Cégjegyzékszám: 01 09 073846
Adószám: 10496738243

2.     A SZABÁLYZAT CÉLJA, FOGALOMTÁRA

a.    A szabályzat célja

A jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Szabályzat célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, a társadalom és az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése és a feladatellátása körébe tartozó adatok feldolgozásának feltételeit, módját.

b.    Jogi háttér

 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

c.    Fogalomtár

A Szabályzatban használt fogalmak megfelelnek a Rendeletben foglaltakkal (Lásd: 1. sz. mellékletben).

d.    Hatály

 • Tárgyi

A Szabályzat hatálya alá tartoznak mindazon személyes adatok, melyeket az Adatkezelő működéséből adódóan kezel, feladatellátásából adódóan feldolgoz, továbbít vagy nyilvánosságra hoz. A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra.

 

 • Időbeli

A Szabályzat 2018. április 27-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 • Személyi

A Szabályzat hatálya alá tartoznak az Adatkezelő részéről adatkezelést végző személyek.

3.     AZ ADAKEZELÉSI ALAPELVEI

a.    Adatkezelési alapelvek

 • A személyes adatok védelme: A személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A nem szándékosan közölt személyes adatokat az Adatkezelő késedelem nélkül törli.

 

 • Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága: Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott egyértelmű és jogszerű célból, a célokkal összeegyeztethető módon,jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a célnak megfelelően, a cél megvalósítására alkalmas és szükséges mértékben kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Adatbiztonság: Az Adatkezelő az adatokat pontosan és szükség esetén naprakészen kezeli és minden elvárható és észszerű intézkedést megtesz az általa kezelt, illetőleg feldolgozás alatt lévő adatok biztonságának és annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatokat olyan formában tárolja, mely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére jogszabálynak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Az Adatkezelő köteles az adatok kezelését oly módon végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Az Adatkezelő felelős a fenti követelményeknek való megfelelés igazolására.
 • Érintett tájékoztatása:Az Adatkezelő az adat rögzítését megelőzően közli az érintettel, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező, kötelező adatszolgáltatás esetén tájékoztatást nyújt az adatkezelést elrendelő jogszabályról is. A tájékoztatást tömören, átláthatóan, világosan és közérthetően, díjmentesen, könnyen hozzáférhető módon írásban – beleértve az elektronikus módon történő közzétételt – kell megadni. Az érintett kérésére a tájékoztatás szóban is megadható, feltéve, hogy az érintett személyazonossága igazolásra került. A tájékoztatás csak abban az esetben tagadható meg, ha az érintett személyazonossága nem beazonosítható.

b.    Kezelt, illetőleg feldolgozott adatok köre

Személyes adatok köre:

 • Az Adatkezelő, mint munkáltató által a munkavállalói nyilvántartása során kezelt, a 2012. évi I tv. (Munka törvénykönyve), a vonatkozó adó- és társadalombiztosítási jogszabályok által meghatározott személyes adatokat tartalmazó személyi iratok köre.
 • Az Adatkezelő üzleti tevékenységének végzéséhez nélkülözhetetlenül szükséges személyes adatok köre.
  1. A személyes adatok kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja
 • A munkáltatói joggyakorláshoz és a munkaügyi nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatkezelés az érintett hozzájárulása és a 2012. évi I tv. (Munka törvénykönyve) a vonatkozó adó- és társadalombiztosítási jogszabályok alapján.
 • Az Adatkezelő üzleti tevékenységének folytatásához szükséges adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján.

4.     AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztató és adatok a honlapon elérhető.

a.     Az érintett tájékoztatása az adatrögzítést megelőzően

Az Adatkezelő köteles az érintettnek a személyes adatainak rögzítését megelőzően – átlátható, világos, közérthető és részletes – tájékoztatást nyújtani az érintett személyes adatai kezelésére vonatkozóan, így különösen az alábbiakról:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy törvény erejénél fogva kötelező, ez utóbbi esetben a jogszabály megjelölésével
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • az adatkezelésről és adatfeldolgozásra jogosult személyről,
 • az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy
 • kik ismerhetik meg az adatokat.

b.    Az adatok rögzítése és tárolása

Adatok az alábbi célokból kerülnek rögzítésre:

Az Adatkezelő üzleti tevékenységének az érintett általi igénybevétele céljából (az érintett hozzájárulása alapján)

 • Beszédelemzés Regisztráció
  • Név
  • e-mailcím
 • Érdeklődés Üzleti Speak képzés iránt
  • Név:
  • E-mailcím:
  • Telefonszám:
  • Ez a képzés érdekel:
  • Hány fő venne részt a képzésben:
  • Egyéb Üzenet:
 • Érdeklődés Diák Speak képzés iránt
  • Név:
  • E-mailcím:
  • Telefonszám:
  • Ez a képzés érdekel:
  • Egyéb Üzenet:
 • Hírlevélküldés
  • Név:
  • E-mailcím:

adatokat kezeli.

c.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett regisztrációja törlésének és/vagy hírlevélküldés igénybevételének leiratkozásával egyidejűleg az érintettre vonatkozó minden személy adat törlésre kerül az Adatkezelő állományából.

Az Adatkezelő az érintett által adott rendelés felvételkor megadott személyes adatait az érintett erre irányuló kifejezett rendelkezésével egyidejűleg törli.

d.    Adattovábbítás

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait üzleti tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályon alapuló számviteli kötelezettségei teljesítése céljából az előírt határidőig kezeli és tárolja, valamint adatfeldolgozás céljából továbbítja

Fizetés – barion.hu

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége:

Számlázás – szamlazz.hu

KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám:   01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége:

rendszerüzemeltetők részére.

Hírlevél

Contentplus Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Murányi u. 13/A.

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: ferenc.pecsi@contentplus.hu, mobil:+36 70 4521207

e.     Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Az Adatkezelő által rögzített, tárolt és kezelt személyes adatokat harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályon alapuló kötelezettségei teljesítése esetén.

5.     ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK

Az Adatkezelőt az alábbi nyilvántartásba vételi, ill. nyilvántartási kötelezettségek terhelik:

 • NAIH Adatvédelmi nyilvántartásba vétel (Infotv. 65. § (1) bek.)
 • Belső adatvédelmi nyilvántartás (Infotv. 24. § (2) bek. e.) pont)
 • Adattovábbítási nyilvántartás (Infotv. 15. § (2) bek.)
 • Nyilvántartás adatvédelmi incidensekről (Infotv. 15. § (1a) bek.)

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedésekről, annak ellenőrzéséről és az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit,
 • az adatvédelmi incidens hatásait,
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket, valamint
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.     AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Szerver hosting:

PANNONCOM-KÁBEL Kft

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

Cégjegyzékszám: 01 09 172091

Adószám: 12781085-2-43

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége:

 

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel, adatokat más országba nem továbbít!

7.     VÉDELMI ESZKÖZÖK

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, a hozzáférhetetlenné válás vagy más események megelőzhetők legyenek. Megfelelő technikai védelemmel kell biztosítani, hogy eltérő célú elektronikus nyilvántartások ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

a.    Manuálisan kezelt adatok

A manuálisan kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedések biztosítottak:

 1. Tűz- és vagyonvédelem: A tűz elleni védekezés rendjét és elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket az Adatkezelő Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.
 2. Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő által erre feljogosított személyek jogosultak hozzáférni. Az Adatkezelő adatzárolás útján biztosítja az adatok előzetes védelmét az adatkezeléssel érintett helyiségekben, amennyiben ott harmadik személy tartózkodik.
 3. Nyilvántartás: Az Adatkezelő az adatokat zárt rendszerű számítógépes környezetben tartja nyilván.

Az Adatkezelő adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot az Adatkezelő vezető tisztségviselője jogosult meghatározni.

b.    Számítógépen tárolt adatok

Az Adatkezelő meggátolja a jogosulatlan személyek általi adatbevitelt, hozzáférést és felhasználást továbbá biztosítja a rendszer helyreállíthatóságát üzemzavar esetén. Az adatrögzítés és kezelés során naplózásra kerül a rögzítés ideje, a rögzített adatok és a rögzítő személye, az adattovábbítás címzettje és az esetleges hibák.

Az adatkezelés során alkalmazott számítógép felhasználói azonosítóval és jelszóval, a mobiltelefonok képernyőzárral védettek. Az Adatkezelő köteles a jelszavakat, biztonsági kódokat időszakosan cserélni. Az alkalmazott jelszavak nehézségi szintje arányban áll a védett információval. A mágneses adathordozókon tárolt adatok titkosításra kerülnek.

Az Adatkezelő az elektronikus adatok archiválását belső szabályzatában foglaltak szerint végzi, az elektronikus adatokról 28 naptári naponta mentést készít, az új mentéssel felülírva a korábbi mentést. A törlésre kijelölt adatok az aktuális új mentés készítése alkalmával kerülnek törlésre véglegesen.

8.     A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

a.     Az érintett jogai

Az Adatkezelő köteles a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, különösen a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést, azok helyesbítését, hiányos adati kiegészítését vagy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatainak, illetve –a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – adatai kezelésének korlátozását vagy törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni valóságnak meg nem felelő személyes adatot.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiek szerinti minden releváns kiegészítő információról.

Az érintett jogosult az adatkezelőtől visszajelzést kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a fentiekről tájékoztatást kapjon.

Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatot, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett jogszerűen tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatkezelés jogellenes, azt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, ha az érintett vitatja aszemélyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiekre tekintettel korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és ha az adatkezelés automatizált módon történik és ezzel nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név:           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:           1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon:     +36- 1-391-1400

Fax:           +36-1-391-1410

E-mail:       ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:  naih.hu

b.    Ellenőrzés

Az Adatkezelő bármely munkavállalója a személyes adatokkal való visszaélés észlelése, vagy jelen Szabályzatban foglalt alapelvek megsértése esetén köteles tájékoztatni az Adatkezelő ügyvezetőjét. Az előterjesztett jogsértésről az ügyvezető saját hatáskörben dönt.

A tudomására jutott jogsértés esetén a vezető a jogsértés megszüntetésére szólítja fel az adatkezelőt, adatfeldolgozót. Különösen súlyos jogsértés esetén a munkáltató jogosult az adatkezelő, adatfeldolgozó munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos feladatai szakszerű ellátása érdekében adatvédelmi megbízott közreműködését veszi igénybe, akit az ügyvezető bíz meg e tevékenység ellátására.

Az adatvédelmi megbízott:

 • közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
 • ellenőrzi a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 • vezeti a belső központi adatvédelmi nyilvántartást, gondoskodik a jelentések elküldéséről;
 • gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

Az adatvédelmi megbízotti feladatot ??? látja el. Elérhetősége:

o    telefon: +36

o    e-mail: adatvedelem@cég.hu

9.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a.     A szabályzat betartásának ellenőrzése

Jelen szabályzat betartását, az adatszolgáltatások alaki- és tartalmi megfelelőségét a vállalkozás ügyvezetője munkarendi illetve vezetői ellenőrzés során vizsgálni köteles.

Jelen szabályzatban írtak betartását az Adatvédelmi Felelős esetenként, de legalább évente egyszer ellenőrzi.

b.    Mellékletek

Az adatvédelmi szabályzat mellékletei:

 1. Fogalomtár


1.    Melléklet – Fogalomtár

Személyes adat:az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a természetes személlyel helyreállítható. A természetes személy azonosítható, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – különösen név, szám vagy azonosító jel, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet.

 

Különleges adat:a faji vagy etnikai származásra, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, a szexuális életre vagy irányultságra vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

Hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

 

Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb személy, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját és eszközeit meghatározza.

 

Adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztése, nyilvánosságra hozatala,összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

 

Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

 

Adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Adatmegsemmisítés:az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb személy, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 

Adatkezelés korlátozása:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Adatvédelmi incidens:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Címzett:az a természetes vagy jogi személy, közigazgatási szervezet, vagy bármely egyéb személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szerv, amely egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban hozzáférhet személyes adatokhoz, nem minősül címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 

Érintett:Bármely meghatározott, személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót és a Szabályzatot. Ezek elfogadásának hiányában nem tud továbblépni. I accept the Data Handling Policy and the Terms of Use. Without accepting these, you will not be able to proceed.

Amennyiben adatai törlését kéri, akkor azt a speak@speakacademy.hu e-mail címen teheti meg. Adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetjük. If you request that your data be deleted, please send an email requesting such to speak@speakacademy.hu. Your data will fall under our policy, until you request that it be deleted.

Elfogadom* / I accept*

Név/Name*

Email*

Telefon/Phone

Üzenet/Message