ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.     A Szabályzat célja

1.1.A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Atlantic Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

1.2. A Szolgáltató működteti a http://speakacademy.hu/ honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon szolgáltatást megrendelő, oktatásra jelentkező felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

1.3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

1.4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

2. Szolgáltató adatai:

Cégnév: Atlantic Kft.
Székhely: 1192 Budapest, Bercsényi u. 49/a
Cégjegyzékszám: 01 09 073846
Adószám: 10496738243
Elektronikus elérhetőség: speak@speakacademy.hu
Telefon:

Szerver hosting:

PANNONCOM-KÁBEL Kft

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

Cégjegyzékszám: 01 09 172091

Adószám: 12781085-2-43

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége:

Hírlevélküldés:

Contentplus Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Murányi u. 13/A.

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: ferenc.pecsi@contentplus.hu, mobil:+36 70 4521207

 

3.     A Szolgáltató által végzett adatkezelés

3.1.Beszédelemzés Szolgáltatás Regisztráció

A Felhasználó regisztrációt követően jogosult a Honlapon nyújtott szolgáltatás igénybevételére.A regisztráció során a Felhasználó alábbi személyes adatai kerülnek rögzítésre:

Rögzített adatok:

  • Név
  • e-mailcím

A Felhasználó a regisztrációt megelőzően az adatkezeléshez történő hozzájárulását „checkbox” alkalmazásával adja meg, melynek előfeltételeként a Felhasználó nyilatkozik az adatkezelés elfogadásáról és az Adatkezelő adatvédelmi tájékoztatóját is magában foglaló Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról. A Szolgáltató által végzett adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul.

A regisztráció folyamatát az ÁSZF 4. pontja szabályozza.

Adatkezelés célja: Felhasználó azonosítása

Adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele

Adatkezelés időtartama: a Felhasználó jogosult bármikor díjmentesen törölni adatait a Szolgáltató nyilvántartásából, vagy a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérelmet Szolgáltató díjmentesen 30 napon belül köteles teljesíteni.

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja

3.2.Üzleti és Diák Speak képzés megrendelése

Rögzített adatok:

  • Név
  • e-mailcím
  • Telefonszám
  • Képzés típusa
  • Résztvevők száma (csak üzleti képzés esetén)
  • Egyéb Üzenet

Adatkezelés célja: ajánlatkérés oktatásra

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja.

 

3.3.Hírlevél rendelése

Adatkezelés célja: tájékoztatás hírlevél formájában

Kezelt adatok köre: e-mail cím,

Adatkezelés jogalapja: szolgáltatás megrendelése

Adatkezelés időtartama: folyamatos, a hírlevélről történő leiratkozásig

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait az általa üzemeltetett szerveren tárolja.

4.     Felelősség

A Felhasználó által regisztrált személyes adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

5.     Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A Szolgáltató harmadi személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

6.     A Felhasználó jogai

6.1.A Felhasználó profiljának törlésével törölheti magát a rendszerből.

6.2.A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

6.3.A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

6.4. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.

7.     Egyéb tájékoztatás

7.1 A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.

7.2 A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.

7.3 A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.

7.4 A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).

7.5 Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

7.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

 

Hatályos: 2018. június 16.

Elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót és a Szabályzatot. Ezek elfogadásának hiányában nem tud továbblépni. I accept the Data Handling Policy and the Terms of Use. Without accepting these, you will not be able to proceed.

Amennyiben adatai törlését kéri, akkor azt a speak@speakacademy.hu e-mail címen teheti meg. Adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetjük. If you request that your data be deleted, please send an email requesting such to speak@speakacademy.hu. Your data will fall under our policy, until you request that it be deleted.

Elfogadom* / I accept*

Név/Name*

Email*

Telefon/Phone

Üzenet/Message